Mikä on vesiosuuskunta ?

Vesiosuuskunta on yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva vesihuoltolaitos, kun siinä on liittyneenä 50 asukasta tai sen vuorokaudessa kuluttama vesimäärä tai tuottama jätevesimäärä on vähintään 10 m3. Edellistä pienemmät vesiosuuskunnat eivät ole vesihuoltolain määrittelemiä vesihuoltolaitoksia.

Vesiosuuskunta on myös liiketaloudellista toimintaa harjoittava yritys. Vesiosuuskunnan omistavat ja sitä hallitsevat vesiosuuskunnan jäsenet.Osuuskunta harjoittaa toiminnallaan taloudellista toimintaa jäsentensä hyväksi.


Vesiosuuskuntatoiminta on jäsenille peruspalveluja tuottavaa toimintaa, jota säätelevät useat lait ja asetukset.

Tärkeimpiä vesihuoltotoimintaa ohjaavia lakeja ovat:

Vesihuoltolaki 119/2001
Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014
Osuuskuntalaki 421/2013
Talousvesiasetus 461/2000
Asetus talousvesiasetuksen muuttamisesta 442/2014

Jos vesiosuuskunnan toiminta on pientä (jakelumäärä alle 10m3/vrk ja liittyjiä alle 50 henkilöä ) , sovelletaan talousvettä toimittamaan laitokseen  seuraavaa asetusta:

Talousvesiasetus pienille talousvettä toimittaville laitoksille 401/2001


Vesiosuuskunta rakennuttaa ja operoi verkostojaan kiinteistönomistajien mailla.
Vesiosuuskuntaa velvoittaa myös maankäytön osalta:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Jo pelkästään useiden lakien ja asetusten noudattaminen ja soveltaminen vesiosuuskunnassa vaatii useamman osa-alueen hallintaa.

Toiminnan tulee olla ammattimaista – pelkällä talkootoiminnalla ei välttämättä suoriudu laitoksen asianmukaisesta hoidosta.

Vesiosuuskunnan hallituksella ja toimihenkilöillä on vastuu verkoston rakentamisesta, laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittamisesta, asianmukaisesta jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä laitoksen taloudellisesta toiminnasta.

 
Mainos 0