Säännöt

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry:n säännöt

Yhdistysnumero: 202.192
Nämä säännöt on hyväksytty ja vahvistettu 24.11.2009 Patentti – ja rekisterihallituksessa.
 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry, ruotsiksi Finlands Vattenandelslagets Förbund rf, ja sen kotipaikka on Masku. Yhdistyksestä voidaan myös käyttää suomenkielellä epävirallista nimeä Suomen Vesiosuuskunnat ja lyhennettä SVOK sekä ruotsinkielellä epävirallista nimeä Finlands Vattenandelslaget ja lyhennettä FVS.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken ja edistää vesiosuuskuntien, vesihuolto-osuuskuntien, vesiyhtymien ja pienten vesihuoltolaitosten toiminnallisia edellytyksiä sekä valvoa näiden toimijoiden yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • edistää vesihuoltoalan lainsäädännön kehittämistä, huomioiden myös pienten vesiosuuskuntien ja yhtymien tarpeet
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja vesiosuuskuntia ja -yhtymiä koskevissa asioissa
 • suorittaa, seuraa ja tukee vesiosuuskuntien ja –yhtymien toiminta-alan tutkimustoimintaa
 • harjoittaa alaa koskevaa neuvontaa, tiedotusta ja julkaisutoimintaa
 • kerää ja toimittaa jäsentensä tietoon tutkimusten tuloksia sekä tilasto –ja kokemustietoa
 • järjestää koulutus-, näyttely- ja neuvottelutilaisuuksia
 • toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla vesiosuuskuntien toiminnan edistämiseksi ja jäsentensä etujen valvomiseksi


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii soveltuvin osin yhteistyössä kuntien keskusjärjestöjen ja muiden alalla toimivien yhdistysten kanssa. Yhdistys ei harjoita liiketoimintaa.

3 § Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi, ruotsinkieliset lausunnot otetaan tarvittaessa pöytäkirjaan alkukielellä. Keskustelukielinä molemmat kielet ovat samanarvoisia. Yhdistyksen hallitus määrittää julkaisujen julkaisukielen.

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä,

 • oikeustoimikelpoisen yksityishenkilön
 • oikeustoimikelpoisen vesiosuuskunnan, vesihuolto-osuuskunnan, vesiyhtymän tai vastaavan vesihuoltotoimintaa harjoittavan yhteisön

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Irtisanomisaika on yksi (1) vuosi ja jäsenmaksu on suoritettava koko irtisanomisajalta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle erotusvuoden jäsenmaksut sekä mahdolliset muut maksut, joihin jäsen on määräajaksi sitoutunut.


6 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää hallituksen esityksestä vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus ja sen tehtävät

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 6 muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään 2 ja enintään 6 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus on velvollinen valvomaan, että jäsenet noudattavat yhdistyksen sääntöjä. Hallitus edustaa yhdistystä viranomaisiin ja ulkopuolisiin nähden. Hallitus voi tarvittaessa asettaa pysyviä tai tilapäisiä neuvostoja tai työryhmiä ja määritellä niiden työtehtävät.

Hallitus voi tarvittaessa määrittää yhdistyksen juoksevien asioiden hoitoon toimistohenkilökunnan. Toimistohenkilökuntaan kuuluu toimitusjohtaja ja muu tarvittava henkilökunta. Toimistohenkilökunnan tehtävistä päättää hallitus.


8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa, sekä yksin tai kaksi yhdessä se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen valitsee.


9 § Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukset toteutetaan hallituksen valmistelevalla tavalla, joko perinteisenä kokouksena tai lain niin salliessa virtuaalisena video/internet/IP-phone- ryhmäkokouksena.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen määrittelemässä internet-sivustossa tai sähköpostitse.


12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, vähintään kahta kuukautta ennen kokousta, että asia voidaan valmistella hallituksen toimesta ja sisällyttää kokouskutsuun.


13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14 § Siirtymäsäännökset

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on hyväksytty yhdistysrekisteriin.


Säännöt on lisätty Liiton sivuille 27.11.2009 klo 9:10

 
Mainos 0