Vesiosuuskuntaan liittyminen

 

 

Jäsenhakemus

Joidenkin vesiosuuskuntien säännöissä on velvoitettu littymään vesiosuuskunnan jäseneksi, ennen kuin liittymis- ja/tai käyttösopimus voidaan allekirjoittaa.Jäsenhakemuksen saa vesiosuuskunnan hallitukselta. Jäsenhakemuksessa liittyjä sitoutuu noudattamaan vesiosuuskunnan sääntöjä ja sitoutuu suorittamaan vesiosuuskunnan osuusmaksun ja/tai mahdollisen lisäosuusmaksun vesiosuuskunnan tilille. Osuusmaksun suorituksen jälkeen voidaan laatia liittymis- ja käyttösopimus vesiosuuskunnan ja liittyjän välillä.

Osuuskuntaan liittyminen on vapaaehtoista, joten vesihuoltolaitoksena toimivan vesiosuuskunnan on hyväksyttävä asiakkaaksi kiinteistön omistaja, vaikka hän ei ole jostain syystä halunnut liittyä jäseneksi vesiosuuskuntaan.

 

 

 

 

Vesiosuuskunnan säännöt

Joidenkin vesiosuuskuntien säännöt eivät edellytä liittyjän liittymistä vesiosuuskunnan osakkaaksi, vaan vesiliittymän voi saada pelkästään solmimalla liittymissopimus vesiosuuskunnan kanssa. Vesiosuuskuntien säännöissä on eroja, joten vesiosuuskunnan säännöt on tärkeää pyytää tutustuttavaksi vesiosuuskunnan hallitukselta.

 

 

 

 

Liittymishakemus, liittymis- ja käyttösopimus ja liittymisehdot

 

 

Kiinteistönomistajan hakee oikeutta liittyä vesiosuuskunnan asiakkaaksi, toimittamalla vesiosuuskunnalle oleelliset tiedot kiinteistöstä, sen sijainnista, käyttötarkoituksesta ja vedentarvevaatimuksista.

Kiinteistönomistaja täyttää Kuntaliiton laatiman lomakkeen :
HAKEMUS/LAUSUNTO Vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä

Vesihuoltolaki edellyttää, että laitokseen liittymisestä tehdään laitoksen ja liittyjän välille liittymissopimus. Liittyjän hakemuksessa antamien tietojen perusteella laitos laatii kaikkien liittyjien kanssa kirjallisen liittymissopimuksen. Sopimuksessa sovitaan mm. liittämiskohdasta, painetasoista ja viemärin padotuskorkeudesta.Liittymishakemus (sopimuksen) -lomakkeen saa vesiosuuskunnasta.

Liiittymäsopimuksena voidaan käyttää Kuntaliiton lomaketta:
Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimus

Liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä annetaan liittyjälle vesiosuuskunnan yleiset toimitusehdot, jossa on määritelty yleiset ehdot vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta. Yleisten toimitusehtojen toimittaminen on vesihuoltolain mukainen lakisääteinen velvoite vesiosuuskunnalle.
 

Siirtosopimus liittymän siirtyessä

Liittymä voidaan yleensä vesiosuuskuntien sääntöjen mukaan siirtää kiinteistön uudelle omistajalle. Vesiosuuskunnan säännöt tulee aina varmistaa siirtosopimusta tehtäessä.  Jäsenyys vesiosuuskunnassa ei siirry liittymäsopimuksen siirron yhteydessä, vaan jäsenyyttä tulee erikseen hakea kirjallisesti.

Vesiosuuskunnalle tulee aina viipymättä ilmoittaa kirjallisesti kiinteistön omistajan muutoksista (kuolinpesän muodostuminen, luovutus,myynti, ulosottotoimi, tms.)

Kauppa-/luovutuskirjaan useasti lisätään ehto, jonka mukaan liittymäsopimus siirretään ostajalle/luovutuksensaajalle ja jonka nojalla ostaja/luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan liittymäsopimuksen mukaisia ehtoja ja vesiosuuskunnan antamia ohjeita

Ostaja/luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi vasta kuin, kun vesiosuuskunta on omassa hallinnossaan (yleensä hallituksen päätös) hyväksynyt sopimuksen siirron. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittämis- ja käyttömaksut on maksettu (tai niiden suorittamisesta on kirjallisesti ja riidattomasti sovittu) ja uusi omistaja on ottanut liittymä- ja käyttösopimuksen mukaiset velvoitteet vastattavakseen.

Omistajan vaihdon yhteydessä toimitetaan vesiosuuskunnalle ainakin seuraavat tiedot:

- vesimittarin loppulukema omistajan vaihtuessa ( myyjän ja ostajan hyväksymänä)
- vanhan omistajan (liittyjän/käyttäjän) loppulaskun lähetysosoite
- uuden omistajan (liittyjän/käyttäjän) nimi ja yhteystiedot
- jäljennös kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta
- kuolinpesien ja yhteisomistuksien osalta selvitys kuolinpesän osakkaista/ yhteisomistajista

Kaikki sopimukset ja asiakirjat tulee olla allekirjoitettuna. Jos luovuttaja/myyjä on esimerkiksi kuolinpesä, tulee kuolinpesän asianhoitajan todistaa valtuutuksensa esimerkiksi valtakirjalla, muussa tapauksessa sopimukset tulee olla allekirjoitettuna kaikkien kuolinpesänosakkaitten toimesta

 

Erikoiskäyttäjille syytä laatia erillissopimus


Vesihuoltolakia sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoon. Jos vesiosuuskunnan verkostoon liitettävän kiinteistön veden käyttömäärä, käyttötapa, jäteveden tuotantomäärä tai jokin muu perusteltu syy edellyttää, on asiakkaan kanssa laadittava erillissopimus. Erillissopimuksiin ei ole olemassa kansallista yleistä mallipohjaa, vaan ne laaditaan aina tapauskohtaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut oppaan: Elintarviketeollisuus vesihuoltolaitoksen asiakkaana,  jota voidaan hyödyntää elintarvikealan yritysten sekä alkutuotantoyritysten sopimushallintaan.

Oppaan voi ladata oheisesta linkistä.
 

Opas elintarviketeollisuusyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen laatimiseen on laadittu 17.10.2017. Tämän oppaan voi ladata oheisesta linkistä.

 

 

Vesiosuuskunnan verkostoon liitettävän kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelma


Vesiosuuskunnan keskitetyn vesihuoltojärjestelmän ylläpito edellyttää, että vesiosuuskunnalle (vesihuoltolaitokselle) toimitetaan tarkastusta ja arkistointia varten yksi sarja vesi- ja viemärisuunnitelmia.  Suunnitelman teettää liittyjä LVI-suunnittelutoimistolla, yksityisellä suunnittelijalla tai tekee itse. Suunnitelma tulee laatia Ympäristöministeriön antaman asetuksen 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista , mukaisesti. Suunnitelman tulee sisältää kiinteistöä koskevat täydelliset vesi- ja viemärijohtopiirustukset (laadittu suunnitteluohjeiden mukaan), sekä muut mahdolliset kiinteistön vesijohtojen ja viemäreiden rakentamiseen liittyvät asiapaperit tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset.

 

KVV työnjohtaja


Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyössä (kvv-työssä) tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä henkilö, joka johtaa kvv-työtä ja vastaa siitä, että kvv-laitteistot ja putkistot asennetaan määräysten mukaisesti.

 

Vesimittarin asennus

Mittarin asennus tilataan vesiosuuskunnalta siinä vaiheessa, kun kiinteistö tarvitsee vettä. Liittyjä on velvollinen huolehtimaan vesimittarin rakennusaikaisesta suojaamisesta. Vesiosuuskunta  toimittaa vesimittarin sulku- ja takaiskuventtiileineen, josta alkaa urakoitsijan asennusraja. Kiinteistön verkosto-osuuden urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vesityökortti (STM asetus 1351/2006). Tonttijohdon ja vesimittarin koon määrää vesiosuuskunta.Vesimittarin ja siihen liittyvien johtojen tukeminen tehdään vesiosuuskunnan asennustarkastajien ohjeiden mukaisesti.

 

Vesihuollon yleiset toimitusehdot

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys on laatinut yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa  suositukset  liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi  ja  vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi  vuonna 2014-2016. Liittymis- ja käyttösopimuksen mallia täydennettiin vuonna 2004 arvonlisäverokäytännön muuttumisen johdosta. Nämä vesihuoltolain velvoittamat toimitusehdot on laadittu lähinnä kuluttaja-asemassa olevan vesiosuuskunnan asiakkaan käyttöön.

Nykyiset  suositukset vesihuollon yleisiksi toimitusehdoiksi on hankittavissa VVY:n verkkokaupasta, oheisesta linkistä.


 

Vesimittarin paikka ja tilantarve


Omakotitaloissa ja alle kahdenkymmenen huoneiston kiinteistöissä, joissa vesimittareille ei voida järjestää erillistä vesimittarihuonetta, on vesimittari mittari suojattava tarvittaessa erillisellä suojalaatikolla; tällöin on järjestettävä myös riittävän suuri työskentelytila vesimittarin vaihtoa ja vaivatonta lukemista varten. Vesimittarihuoneen tulisi olla lukittava; siihen käytetään vesiosuuskunnan omaa yleislukkojärjestelmää (jos sellainen on käytössä). Muussa tapauksessa vesimittarihuoneen avaimen on oltava helposti saatavilla. Pohja- ja likaveden pääsy vesimittarihuonetilaan on estettävä. Vesimittaritiloissa on aina oltava lattiakaivo. Vesimittarin on oltava pakkaselta, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta tekijöiltä suojattu. Erikoistapauksissa joudutaan mittari asentamaan ns. vesimittarikaivoon, jolloin kaivoon kertyvän veden poisjohtamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mittari on myös eristettävä huolellisesti jäätymisvaaran poistamiseksi. Ohjeen kaivon rakentamiseen antaa vesiosuuskunta.Vesimittarin luo tulee asiaan kuuluvilla vesiosuuskuntien henkilöillä olla esteetön pääsy.

Vesimittarin tarvitsemat vähimmäismitat (omakotitalo):

    tilantarve päällä 500 mm
    tilantarve alla 300 mm
    tilantarve mittarin ja seinän välissä 100 mm
    tilantarve mittarin edessä 1000 mm
    tilantarve leveyssuunnassa 1000 mm


VM_paikka_ja_tilantarve.JPG


Tilantarpeesta on ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D1., joka on korvattu Ympäristöministeriön antamalla asetuksella 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Tilantarvetavoitetta voi silti käyttää suuntaa-antavana perusmäärittelynä. Tärkeintä on, että vesimittarin asennus-, huolto- ja luettavuus voidaan toteuttaa turvallisesti ja ettei asennuspaikka vaaranna vesihuollon kokonaisjärjestelmää (esim. jäätymisvaara).

22.12.2017 voimaan tulleen Ympäristöministeriön asetukseen 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista voi ladata oheisesta linkistä.

Vesimittarin asentaa ja huoltaa aina vesiosuuskunta. Vesimittarin asennus edellyttää voimassa olevaa liittymissopimusta.
 

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0