Vesihuoltolinjan rakentamisvaatimuksista


Keväällä 2011 on julkaistu Savonia-ammattikorkeakoulussa Juha Karppisen opinnäytetyö,

" Vesihuoltolinjan rakentamiselle asetetut vaatimukset"


Oppilastyön tavoitteena oli tehdä työn tilaajalle, YIT Rakennus Oy:lle Varkaudessa toimintaohjekortti putkitöiden toteuttamista varten. Työn taustana oli saada yritykseen käsikirja, jossa selostettaisiin vesihuoltotöiden toteuttaminen vaiheittain, ja joka toimisi työnjohtajien käsikirjana vesihuoltotyömailla. Tausta-aineistona toimi kadun saneerausurakka Varkauden keskustassa. Urakan yhteydessä rakennettiin kiertoliittymä ja uusittiin kadun alla kulkeva vesihuoltojärjestelmä.

Saneerausurakan ja kirjallisuuden pohjalta kirjoitettiin työn teoriaosuus ja ohjekortti. Teoriaosuudessa selostettiin putkilinjan rakentamisen vaiheet kaivannon kaivamisesta täyttötöihin. Lisäksi pohdittiin saneeraustyömaan vesihuoltorakentamisen onnistumisia ja asioita, joihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Arviointia pyrittiin tekemään monipuolisesti mm. työturvallisuuden, putkirakentamisen sekä sidosryhmien toiminnan kannalta.

Vesiosuuskuntien rakennuttamistoimien kannalta tässä oppilastyössä on kerätty yhteen useita vesiosuuskuntien kannalta tarpeellisia toimintaohjeita. Tällaisia ovat mm:
- rakentamisen eri osapuolet ja velvoitteet
- pätevyysvaatimukset
- rakennuttamisprosessin valmistelut ja kuvaus
- rakentamistoiminnat
- putkistoasennuksen erityispiirteet
- kaivorakenteet
- routasuojaukset
- työturvallisuus ja työturvallisuuden seuranta
- verkostohuuhtelut
- painekokeen suoritus ja dokumentointi
- desinfiointi
- käyttöönottotarkastus ja loppudokumentointi

Oppilastyön liitteinä on vesiosuuskuntienkin kannalta tarpeellisia asiakirjoja:
- toimintamalli rakennuttamisessa
- asiakastiedote -malli
- malli painekoepöytäkirjasta

Oppilastyön " Vesihuoltolinjan rakentamiselle asetetut vaatimukset", voi ladata oheisesta linkistä.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0